login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

1. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและระบบอินเตอร์เน็ต
2. สร้างมาตรฐานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network
3. พัฒนากำลังคนด้านการดำเนินการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงานวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน อุบัติภัยท้องถิ่น
6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร