login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยจัดส่งบุคลากรในพื้นที่ที่มีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เข้าไปสอนความรู้และฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชน ซึ่งในรอบหนึ่งปีสามารถเข้าไปสอนได้หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางแห่งยากยิ่งต่อการเดินทางจึงไม่สามารถสอนวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พิจารณาร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการกระจายเสียงวิทยุมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการควบคู่กับการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมด้านการสร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยถ่ายทอดสัญญาณทางวิทยุกระจายเสียงและทางระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network ทั่วประเทศ ในเวลาต่อมาจึงได้น้อมเกล้าถวายเวลาออกอากาศจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ของผังรายการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ข่าวสารโครงการพระราชดำริ และปี 2550 ได้น้อมเกล้าถวาย ฯ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” FM 102.00 MHz อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network “โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา” FM 101.00 MHz อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552