login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด

จำนวนผู้เข้าชม: 333,521 | ฟังวิทยุ (สำรอง)


สถานีหลัก

เอกสารดาวน์โหลด : | ผังรายการ


ผังรายการถ่ายทอดสด ผังรายการถ่ายทอดสดวันนี้
MUSIC

21/10/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

Green & Brown Talk

21/10/2017

|

เวลา 06:00-07:00

Green & Brown Talk
none

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

21/10/2017

|

เวลา 07:00-07:30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
none

บทเพลงพระราชนิพนธ์

21/10/2017

|

เวลา 07:30-08:00

บทเพลงพระราชนิพนธ์
none

เคารพธงชาติไทย

21/10/2017

|

เวลา 08:00-08:02

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

21/10/2017

|

เวลา 08:02-09:00

รายการจากทางสถานี
none

เทปสัมภาษณ์ (Rerun)

21/10/2017

|

เวลา 09:00-10:00

เทปสัมภาษณ์ (Rerun)
none

MUSIC

21/10/2017

|

เวลา 10:00-11:00

MUSIC
none

พิกัดเพศ

21/10/2017

|

เวลา 11:00-12:00

พิกัดเพศ
none

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

21/10/2017

|

เวลา 12:00-12:30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
none

เกษตรบ้านเรา

21/10/2017

|

เวลา 12:30-13:00

เกษตรบ้านเรา
none

รายการจากทางสถานี

21/10/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
on air

หลบมุมอ่าน

21/10/2017

|

เวลา 14:00-15:00

หลบมุมอ่าน
none

MUSIC

21/10/2017

|

เวลา 15:00-16:00

MUSIC
none

หลังไมค์ในสนามข่าว

21/10/2017

|

เวลา 16:00-17:00

หลังไมค์ในสนามข่าว
none

รายการจากทางสถานี

21/10/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
none

เคารพธงชาติไทย

21/10/2017

|

เวลา 18:00-18:02

เคารพธงชาติไทย
none

เดินหน้าประเทศไทย

21/10/2017

|

เวลา 18:02-18:25

เดินหน้าประเทศไทย
none

MUSIC

21/10/2017

|

เวลา 18:25-19:00

MUSIC
none

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

21/10/2017

|

เวลา 19:00-19:30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
none

VEC The Series

21/10/2017

|

เวลา 19:30-20:00

VEC The Series
none

ข่าวในพระราชสำนัก

21/10/2017

|

เวลา 20:00-20:30

ข่าวในพระราชสำนัก
none

MUSIC

21/10/2017

|

เวลา 20:30-00:00

MUSIC
none