login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ


ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด
load..player

จำนวนผู้เข้าชม : 292,012 | ฟังวิทยุ (สำรอง)

Google+
Dj Profile
MUSIC DAY

ดีเจ :
MUSIC DAY

ชื่อสถานี : สถานีหลัก

MUSIC

23/04/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

ที่นี่มีลมหายใจ

23/04/2017

|

เวลา 06:00-07:00

ที่นี่มีลมหายใจ
none


บทเพลงพระราชนิพนธ์

23/04/2017

|

เวลา 07:30-08:00

บทเพลงพระราชนิพนธ์
none

เคารพธงชาติไทย

23/04/2017

|

เวลา 08:00-08:02

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

23/04/2017

|

เวลา 08:02-09:00

รายการจากทางสถานี
none

Gen Z

23/04/2017

|

เวลา 09:00-10:00

Gen Z
none

MUSIC

23/04/2017

|

เวลา 10:00-11:00

MUSIC
none

เสียงจากหมู่บ้าน

23/04/2017

|

เวลา 11:00-12:00

เสียงจากหมู่บ้าน
none


Inside Asean

23/04/2017

|

เวลา 12:30-13:00

Inside Asean
none

รายการจากทางสถานี

23/04/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
none

หลังคาเดียวกัน

23/04/2017

|

เวลา 14:00-15:00

หลังคาเดียวกัน
none

MUSIC

23/04/2017

|

เวลา 15:00-16:00

MUSIC
none

หลังไมค์ในสนามข่าว

23/04/2017

|

เวลา 16:00-17:00

หลังไมค์ในสนามข่าว
none

รายการจากทางสถานี

23/04/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
none

เคารพธงชาติไทย

23/04/2017

|

เวลา 18:00-18:02

เคารพธงชาติไทย
none

เดินหน้าประเทศไทย

23/04/2017

|

เวลา 18:02-18:25

เดินหน้าประเทศไทย
none

MUSIC

23/04/2017

|

เวลา 18:25-19:00

MUSIC
on air


VEC The Series

23/04/2017

|

เวลา 19:30-20:00

VEC The Series
none

ข่าวในพระราชสำนัก

23/04/2017

|

เวลา 20:00-20:30

ข่าวในพระราชสำนัก
none

MUSIC

23/04/2017

|

เวลา 20:30-00:00

MUSIC
none

Chat
ห้องสนทนา ห้องสนทนา
loading