login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ


ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด

จำนวนผู้เข้าชม : 321,094 | ฟังวิทยุ (สำรอง)

Google+
Dj Profile
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.

ดีเจ :
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.

ชื่อสถานี : สถานีหลัก

MUSIC

18/08/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

ภูมิคุ้มกัน

18/08/2017

|

เวลา 06:00-07:00

ภูมิคุ้มกัน
none


บทเพลงพระราชนิพนธ์

18/08/2017

|

เวลา 07:30-08:00

บทเพลงพระราชนิพนธ์
none

เคารพธงชาติไทย

18/08/2017

|

เวลา 08:00-08:02

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

18/08/2017

|

เวลา 08:02-09:00

รายการจากทางสถานี
none

Talk All Around

18/08/2017

|

เวลา 09:00-12:00

Talk All Around
none


Science Today

18/08/2017

|

เวลา 12:30-13:00

Science Today
none

รายการจากทางสถานี

18/08/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
none

The Room

18/08/2017

|

เวลา 14:00-17:00

The Room
none

รายการจากทางสถานี

18/08/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
none

เคารพธงชาติไทย

18/08/2017

|

เวลา 18:00-18:02

เคารพธงชาติไทย
none

MUSIC

18/08/2017

|

เวลา 18:02-19:00

MUSIC
none


VEC The Series

18/08/2017

|

เวลา 19:30-20:00

VEC The Series
none

ข่าวในพระราชสำนัก

18/08/2017

|

เวลา 20:00-20:15

ข่าวในพระราชสำนัก
none


MUSIC

18/08/2017

|

เวลา 21:00-00:00

MUSIC
none

Chat
ห้องสนทนา ห้องสนทนา
loading