login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ข่าวสารโครงการพระราชดำริ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส
3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี วัฒนธรรมของชาติและสาระบันเทิง อันเป็นประโยชน์ของประชาชน
4. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพหลากหลายสาขาสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาและประชาชน
5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน อุบัติภัย ศูนย์แจ้งเหตุ (Call Center) โดยเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ
6. การให้บริการสังคม