login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

R-Radio Network สื่อไร้พรมแดน มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและวิทยาการด้านอาชีพใหม่ๆ ให้กับประชาชน ชุมชนท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร เป็นสื่อกลางบริการสาธารณประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ฝึกฝนทักษะ และประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม